Welkom
Over ons
Dienstverlening
Werkwijze
Integriteit
Contact
Disclaimer
Privacy statement
e-mail me
Disclaimer
U wordt geacht van het onderstaande kennis te hebben genomen, indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website van C&T AccountAd.


Informatie

C&T AccountAd stelt haar website met de grootste zorg samen. C&T AccountAd tracht de informatie op haar website voortdurend up-to-date te houden en streeft naar een zo adequaat mogelijke weergave van actueel nieuws en naar informatie die is gebaseerd op relevante wet- en regelgeving. Toch zou het kunnen voorkomen dat de informatie om welke reden ook verouderd is dan wel gebreken vertoont.

Alle informatie, opgenomen op de website van C&T AccountAd, is dan ook slechts bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden. Verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als zijnde professioneel advies van welke aard ook. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de website van C&T AccountAd, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie. C&T AccountAd raadt uitdrukkelijk aan geen handelingen te ondernemen op grond van voornoemde informatie, zonder voorafgaand deskundig advies te hebben ingewonnen.


Aansprakelijkheid

C&T AccountAd aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gederfde winst, direct of indirect, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het handelen, dan wel nemen van beslissingen op grond van deze informatie.

C&T AccountAd er naar streeft dat haar website continue toegankelijk is, kan C&T AccountAd ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van C&T AccountAd om welke reden dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. C&T AccountAd kan haar website tijdelijk of definitief buiten gebruik stellen zonder voorafgaande aankondiging.


Copyright

De inhoud van onze website komt uitsluitend toe aan C&T AccountAd en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht. Behoudens persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website dan ook zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. Verzoeken tot toestemming kunt u indienen door te mailen naar info@ct-accountad.com.


Informatie van derden

Op de website van C&T AccountAd kunnen links zijn opgenomen naar andere websites, die niet van C&T AccountAd zijn en/of die niet door C&T AccountAd worden beheerd. C&T AccountAd wijst u er op dat zij geen enkele verantwoording draagt voor de juistheid en volledigheid van deze websites.


|Welkom| |Over ons| |Dienstverlening| |Werkwijze| |Integriteit| |Contact| |Disclaimer| |Privacy statement|